POLITYKA PRYWATNOŚCI EVRAFISH

 • Polityka prywatności
 • Obowiązuje od 22/05/2023 rok

I. Postanowienia ogólne

 • Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej https://evrafish.com/, formularza kontaktowego oraz funkcjonalności przesyłania do nas aplikacji o pracę, CV oraz za pośrednictwem plików cookies, (dalej całościowo jako: „Strona internetowa”)
 • Strona internetowa zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do wskazanych w niniejszej Polityce prywatności celów.
 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony internetowej przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest EvraFish sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gdańskiej 9, 89-632 Brusy, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288987, NIP 5552052687, REGON 220486009, kapitał zakładowy: 3.100.000 zł, e-mail: rodo@evrafish.com, zwana dalej "Administratorem".

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Następujące dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych:

 • Dane użytkownika oraz kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa, NIP.
 • Dane gromadzone za pomocą formularza kontaktowego.
 • Dane rekrutacyjne: dane przesyłane przez kandydatów w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym udostępnianym np. w zakładce "Praca" lub przesyłane do Administratora w inny sposób.
 • Dane do Newslettera: adres e-mail zapisany na Newsletter.
 • Wizerunki oraz daty urodzenia pracowników, współpracowników: publikowane w zakładce "Nasz zespół" oraz w aktualnościach, takich jak udział w konferencjach, obecność na targach.

IV. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Formularz kontaktowy: w celu odpowiedzi na zapytania i kontaktu z użytkownikami.
 • Zakładka "Nasz zespół": w celu prezentacji pracowników Spółki.
 • Rekrutacja: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz archiwizacji danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (za zgodą kandydata).
 • Newsletter: w celu przesyłania informacji marketingowych i aktualności.
 • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora lub podmiotów powiązanych.
 • Działań analitycznych i statystycznych.
 • Windykacji należności.
 • Ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych przetwarzania:

 • Formularz kontaktowy: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą).
 • Zakładka "Nasz zespół": art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda pracownika).
 • Rekrutacja: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda kandydata), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego).
 • Newsletter: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika).
 • Uzasadniony interes administratora danych osobowych w zakresie pozostałych danych osobowych.

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
 • Spółkom powiązanym, w tym: PHR, Libru Sea sp. z o.o. oraz Evra Dystrybucja sp. z o.o. oraz podwykonawcom.
 • Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi IT, usługi marketingowe i inne niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
 • Innym podmiotom współpracującym z Administratorem lub podmiotami powiązanymi.

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do bycia zapomnianym lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres rodo@evrafish.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

VIII. Okres przechowywania danych

 • Dane z formularza kontaktowego: przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz w celach archiwizacyjnych
 • Dane rekrutacyjne: przez okres trwania rekrutacji oraz, za zgodą kandydata, na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • Dane do Newslettera: do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.
 • Wizerunki i dane pracowników: przez okres trwania zatrudnienia oraz zgodnie z podpisanymi zgodami.
 • Przez okres uzasadniony interesem administratora danych (cele biznesowe uzasadniające kontakt).

Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 • Dane użytkowników nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zostać podjęte wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 • Dane użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Cookies

 • Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania, analizy ruchu na stronie, celach statystycznych oraz w celach marketingowych.
 • Strona internetowa zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 • Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej.

XI. Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa użytkowników nie zostaną ograniczone.
 • Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego na Stronie internetowej.
 • Aktualna wersja polityki prywatności będzie publikowana na stronie internetowej.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

XII. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@evrafish.com

Zapisz dokument polityka prywatności